»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Sunday, August 2, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(எ-ஏ,ஐ)

பெண் பெயர்கள் -

எயினி
எரிதழல்
எரியீட்டி
எல்லி
எழில்
எழில் ஞாயிறு
எழில் நங்கை
எழில்நிலவு
எழில்மகள்
எழில்மங்கை
எழில்மணி
எழில்மதி
எழில்முகில்
எழில்முல்லை
எழில்வண்ணம்
எழில்விழி

எழிலம்மை
எழிலரசி
எழிலழகி
எழிலி
எழிலிசை
எழிலேந்தி
எழிலோவியம்
எழிற்கதிர்
எழிற்குமரி
எழிற்குவளை
எழிற்கோமகள்
எழிற்செல்வம்
எழிற்செல்வி
எழில்மொழி
எழுகதிர்
எழுஞாயிறு

ஆண் பெயர்கள் -

எண்குணத்தான்
எயிற்கோ
எயினன்
எரிச்சுடர்
எரிதழல்
எரியீட்டி
எல்லப்பன்
எல்லோன்
எழில்
எழில் அண்ணல்
எழில் ஏந்தல்
எழில்குமரன்
எழில் செல்வம்
எழில் செல்வன்
எழில் நம்பி

எழிலரசன்
எழிலழகன்
எழிலன்
எழிலன்பன்
எழிலாம்பல்

எழுஞாயிறு
எழுகதிர்

எழில் பரிதி
எழில் மகன்
எழில்மணி
எழில்மதி
எழில்மலை
எழில்மன்னன்
எழில்முகிலன்
எழில்முத்து
எழில்முதல்வன்
எழில்மொழி
எழில்வண்ணன்
எழில்வாணன்
எழில்விழியன்
எழில்வேந்தன்
எழிலகன்

எழிலேந்தி
எழிற்பாவியன்
எழிற்கண்
எழிற்கதிர்
எழிற்குமரன்
எழிற்கோ
எழிற்கோமகன்

பெண் பெயர்கள் -

ஏந்திசை
ஏந்திழை
ஏழிசை
ஏழிசை இனியள்
ஏழிசையரசி
ஏழிசைக்கதிர்
ஏழிசைக்கலை
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்குமரி
ஏழிசைக்கொடி
ஏழிசைக்கோமகள்
ஏழிசைச்சுடர்
ஏழிசைச்செல்வம்
ஏழிசைச்செல்வி
ஏழிசை ஞாயிறு
ஏழிசைதேவி
ஏழிசைத்தென்றல்

ஏழிசைநாயகி
ஏழிசைநேயம்
ஏழிசைப்பாமகள்
ஏழிசைப்பாவை
ஏழிசைப்புதல்வி
ஏழிசைப்பொழில்
ஏழிசைமணி
ஏழிசைமதி
ஏழிசைமுரசு
ஏழிசைமொழி
ஏழிசையரசி
ஏழிசையரசு
ஏழிசையருவி
ஏழிசையறிவு
ஏழிசையிறை
ஏழிசையொளி
ஏழிசைவண்ணம்
ஏறுநடை

ஆண் பெயர்கள் -

ஏந்தல்
ஏந்தல் மொழி
ஏழிசை அறிவன்
ஏழிசை இனியள்
ஏழிசை எழிலன்
ஏழிசை ஏந்தல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்கனி
ஏழிசைக்கதிர்
ஏழிசைக்கலை
ஏழிசைக்கனல்
ஏழிசைக்குமரன்
ஏழிசைக்குரிசில்
ஏழிசைக்கோ
ஏழிசைச்சித்தன்
ஏழிசைச்சிற்பி
ஏழிசைச்சுடர்
ஏழிசைச்செல்வம்
ஏழிசைச்செல்வன்
ஏழிசைச்செல்வம்

ஏழிசைமொழி
ஏழிசையருவி
ஏழிசையன்பன்
ஏழிசையன்
ஏழிசையிறை
ஏழிசையேந்தல்
ஏழிசையொளி
ஏழிசைவண்ணன்

ஏற்றன்
ஏறுநடை

ஏழிசைஞாயிறு
ஏழிசைத்தென்றல்
ஏழிசைதேவன்
ஏழிசைநம்பி
ஏழிசை நாடன்
ஏழிசை நாயகம்
ஏழிசை நாயகன்
ஏழிசை நேயன்
ஏழிசைப்பாமகன்
ஏழிசைப்புதல்வன்
ஏழிசைப்பரிதி
ஏழிசைப்பொழிலன்
ஏழிசைமகன்
ஏழிசைமணி
ஏழிசைமதி
ஏழிசைமன்னன்
ஏழிசைமாறன்
ஏழிசை முதல்வன்
ஏழிசை முத்து
ஏழிசைமுரசு
ஏழிசை மைந்தன்

ஏழிசை வல்லான்
ஏழிசை வளன்
ஏழிசை வளவன்
ஏழிசைவாணன்
ஏழிசைவேந்தன்
ஏழிசைவல்லோன்
ஏழிசையரசன்
ஏழிசையரசு
ஏழுமலை

பெண் பெயர்கள் -

ஐந்திணைக்கதிர்
ஐந்திணைக்காப்பியம்
ஐந்திணைக்குமரி
ஐந்திணைக்கொடி
ஐந்திணைக்கோமகள்
ஐந்திணைச்சுடர்
ஐந்திணைச்செல்வம்
ஐந்திணைச்செல்வி
ஐந்திணைத்தமிழ்
ஐந்திணைநங்கை
ஐந்திணை நிலவு
ஐந்திணை நெஞ்சம்
ஐந்திணைநெறி
ஐந்திணைநேயம்
ஐந்திணைப்பண்
ஐந்திணைப்பா

ஐந்திணைப்பொழில்
ஐந்திணைமகள்
ஐந்திணைமணி
ஐந்திணைமதி
ஐந்திணைமாமணி
ஐந்திணைமொழி
ஐந்திணையமுதம்
ஐந்திணையரசி
ஐந்திணையருவி
ஐந்திணையருள்
ஐந்திணையருளி
ஐந்திணையழகி
ஐந்திணையெழில்
ஐந்திணையொளி
ஐயை
ஐவணம்

ஆண் பெயர்கள் -

ஐந்திணைக்கதிர்
ஐந்திணைக்காப்பியம்
ஐந்திணைக்காவலன்
ஐந்திணைக்குடிமகன்
ஐந்திணைக்கோமகள்
ஐந்திணைக்குமரன்
ஐந்திணைக்குரிசில்
ஐந்திணைக்கொடி
ஐந்திணைக்கோ
ஐந்திணைக்கோமகன்
ஐந்திணைச்சித்தன்
ஐந்திணைச்சுடர்
ஐந்திணைச்செம்மல்
ஐந்திணைச்செல்வன்
ஐந்திணைஞாயிறு
ஐந்திணைத்தம்பி
ஐந்திணைத்தமிழன்
ஐந்திணை நம்பி
ஐந்திணை நாடன்
ஐந்திணை நிலவன்
ஐந்திணை நெஞ்சன்
ஐந்திணை நெறி
ஐந்திணை நெறியன்

ஐந்திணையரசு
ஐந்திணையரிமா
ஐந்திணையருள்
ஐந்திணையருவி
ஐந்திணையருளி
ஐந்திணையழகன்

ஐயம்பெருமான்
ஐயம்பெருமாள்
ஐயன்
ஐயனாரப்பன்
ஐயா முத்து

ஐந்திணைப்பண்ணன்
ஐந்திணைப்பண்மணி
ஐந்திணைப்பண்மதி
ஐந்திணைப்பண்ணரசன்
ஐந்திணைப்பண்ணரசு
ஐந்திணைப்பரிதி
ஐந்திணைப்பாவலன்
ஐந்திணைப்பாமகன்
ஐந்திணைப்பாவியன்
ஐந்திணைப்பாவரசு
ஐந்திணைப்பொழிலன்
ஐந்திணைப்பொழிலரசன்
ஐந்திணைப்பொற்கோ
ஐந்திணைமணி
ஐந்திணைமதி
ஐந்திணைமல்லன்
ஐந்திணைமன்னன்
ஐந்திணை மாமணி
ஐந்திணைமாறன்
ஐந்திணைமுத்து
ஐந்திணைமொழி
ஐந்திணையமுதன்
ஐந்திணையரசன்

ஐந்திணையாளன்
ஐந்திணையிறை
ஐந்திணையினியன்
ஐந்திணையெழில்
ஐந்திணையொளி
ஐந்திணைவள்ளல்
ஐந்திணைவளன்
ஐந்திணைவாணன்
ஐந்திணைவேந்தன்
ஐயப்பன்


0 comments: