»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Saturday, August 29, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(ந-நா-நி-நீ-நு-நூ-நெ-நே-ப-பா)

பெண் பெயர்கள் - நி


நித்திலின்பம்
நித்திலக்கோவை
நித்திலம்
நிலப்பூ
நிலமகள்
நிலமணி
நிலமதி
நிலவணி
நிலவரசி
நிலவழகி நிலவழகு
நிலநேயம்
நிலவொளி
நிலா
நிலாமணி
நிலாவழகு
நிறைமதி
நிறைமொழி
நிறையறிவு
நிறையின்பம்

பெண் பெயர்கள் - நீ

நீர்ப்பூ
நீலமணி
நீலமயில்
நீண்மலர்
நீலமலர்
நீலமுகில்
நீலமேனி
நீலவல்லி


ஆண் பெயர்கள் - ந

நக்கீரன்
நக்கீரத்தமிழன்
நச்சினார்க்கினியன்
நட்புச்செல்வன்
நடவரசன்
நம்பி
நம்பிகுட்டுவன்
நம்பியருள்
நம்பிள்ளை
நம்பெருமாள்
நம்பெருமான்
நம்மாழ்வார்
நல்லக்கண்ணன்
நல்லகன்
நல்லசிவம்
நல்லண்ணன் நல்லத்தம்பி
நல்லதுரை
நல்லந்துவன்
நல்லப்பன்
நல்லபெருமாள்
நல்லமுத்து
நல்லரசன்
நல்லறிவன்
நல்லன்பன்
நல்லாதன்
நல்லான்
நல்லாளன்
நல்லியக்கோடன்
நல்லிறையன்
நல்லெழிலன்
நல்லையன்
நல்வழிச்செல்வன்
நல்வழிதேவன்
நல்வழிநம்பி
நல்வேல்
நல்வேலன்
நலங்கிள்ளி
நள்ளி
நற்சிறுவழுதி
நற்சேந்தன்
நற்பண்பாளன்
நற்புகழ்மணி
நற்புகழ்மதி
நற்றமிழ்
நற்றமிழன்
நற்றமிழ்நம்பி
நற்றமிழரசு நற்றிணையான்
நற்றேவன்
நற்றொடர்பன்
நறுந்தேவன்
நறுமணத்தான்
நறுமலரோன்
நன்மணி
நன்மதி
நன்மாறன்
நன்மொழியன்
நன்னன்
நன்னாடன்
நன்னாயகம்
நன்னூலன்
நன்னெறியன்


ஆண் பெயர்கள் - நா

நாகதேவன்
நாகமாணிக்கம்
நாகப்பன்
நாகமுத்து
நாகன்
நாகைநம்பி
நாட்டரசன்
நாடன்
நாடிமுத்து
நாடுடைச்செல்வன்
நாமகன்
நாமணி
நாயகன்
நாவரசன்
நாவரசு
நாவலர்நம்பி
நாகைநம்பி
நாவலன்
நாவளவன்
நாவுக்கரசன்
நாவுக்கரசு
நாவேந்தன்
நாளிலச்செல்வன்
நானிலன்


ஆண் பெயர்கள் - நீ

நீலமணி
நீலமுகிலன்
நீலமேனி
நீர்நாடன்
நீலவண்ணன்
நீடுவாழி
நீலன்

பெண் பெயர்கள் - நு

நுண்கலை
நுண்மணி
நுண்மதி
நுண்மதியரசி
நுண்மொழி
நுண்ணறிவு
நுண்ணிசை
நுண்ணெழில்
நுண்ணொளி
நுதற்பிறை


பெண் பெயர்கள் - நெ

நெட்டிமை
நெய்தல்
நெய்தல்தேவி
நெய்தல்மணி
நெய்தல்மதி
நெய்தற்குமரி
நெல்லைமணி
நெல்லைச்செல்வி


பெண் பெயர்கள் - நே

நேயக்கதிர்
நேயக்கதிரொளி
நேயக்கொடி
நேயச்சுடர்
நேயச்செல்வி
நேயத்தென்றல்
நேய நங்கை
நேயம்
நேயமகள்
நேயமதி
நேயமணி
நேயமொழி
நேயவொளி
நேரிழை


ஆண் பெயர்கள் - நு

நுட்பன்
நுண் எழிலன்
நுண்கலை
நுண்கலைஞன்
நுண்ணறிவன்
நுண்நுட்பன்
நுண்பிறை
நுண்மதி
நுண்மணி
நுண்மாண்
நுண்முத்து
நுண்மொழியன்
நுண்ணிசை
நுண்ணொளி
நுண்ணோவியன்

ஆண் பெயர்கள் - நூ

நூல்மணி
நூல்மதி
நூல்நாடி
நூலுயிரன்

ஆண் பெயர்கள் - நெ

நெஞ்சுக்கினியன்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுங்கீரன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுஞ்சேரலாதன்
நெடுந்திருமாறன்
நெடுந்துறைக்கோ
நெடுமாறன்
நெடுமாஞ்சி
நெடுவேல்
நெடியோன்
நெய்தல்கோ
நெய்தல்தேவன்
நெய்தல்மதி
நெய்தல்வேந்தன்
நெய்தலரசன்
நெய்தற்கிழான்
நெல்லியப்பன்
நெல்லைமணி
நெல்லையப்பன்
நெல்லைச்செல்வன்
நெறிமுடியாளன்
நெறியுடைநம்பி


ஆண் பெயர்கள் - நே

நேயக்குரிசில்
நேயக்கோ
நேயச்சுடர்
நேயச்செம்மல்
நேயச்செல்வன்
நேயநம்பி
நேயப்பரிதி
நேயமகன்
நேயமணி
நேயக்கதிர்
நேயமதி
நேயமலை
நேயமாறன்
நேயவழுதி
நேயவாணன்
நேயவேந்தன்
நேயவொளி
நேயன்

பெண் பெயர்கள் - ப

பகுத்தறிவுக்கதிர்
பகுத்தறிவுச்சுடர்
பகுத்தறிவுமணி
பசுங்கிளி
பட்டு
பண்ணரசி
பண்ணிறை
பண்பரசி
பண்பழகி
பண்பெழில்
பணிவம்மை
பவளக்கொடி
பவளம்
பவளமலை
பவழமொழி
பழகுத்தமிழ்
பன்னீர்
பன்னீர்செல்வி
பன்னீர்ப்பாவை
பன்னீர்மொழி
பனிநிலவு
பனிப்பூ
பனிமணி
பனிமதி
பனிமலர்
பனிமலையருவி
பனிமொழி

பெண் பெயர்கள் - பா

பாக்கதிர்
பாச்சுடர்
பாச்செம்மல்
பாச்சோலை
பாசமலர்
பாடினி
பாண்டியன் மாதேவி
பானிலவு
பாமகள்
பாமணி
பாமதி
பாமழை
பாமாலை
பாமுகில்
பார்நேயம்
பால்நிலா
பாநேயம்
பாமயம்
பாவண்ணம்
பாவரசி
பாவருள்
பாவியத்தமிழ்
பாவியம்
பாவை
பாவொளி

ஆண் பெயர்கள் - ப

பகலன்
பகலவன்
பகவன்
பகுத்தறிவாளன்
பகுத்தறிவுமணி
பகுத்தறிவுமதி
பச்சையப்பன்
படையரையன்
படைவேல்
பண்கோ
பண்ணப்பன்
பண்ணரசன்
பண்ணவன்
பண்ணன்
பரிதி
பரிதிப்பெருமாள்
பரிதிப்பெருமான்
பரிதிமால்
பரிதிமாற்கலைஞன்
பரிமேலழன்
பரிவுடைநம்பி
பல்லவன்
பவணந்தி
பவழமலை
பவழன்
பழமலை
பழமலைநம்பி
பழநித்துரை
பண்ணிறை
பண்ணொலி
பண்பரசன்
பண்பழகன்
பண்பாளன்
பண்பெழில்
பண்மணி
பண்மதி
பண்மொழி
பண்வேந்தன்
பணிமொழிஞன்
பணிவன்
பரணன்
பரல்மணி
பழநிமுத்து
பழநியப்பன்
பழநிவேலன்
பழநிவேல்
பன்னீர்
பன்னீர்செல்வம்
பன்னீர்செல்வன்
பனம்பாரன்
பனிநிலவன்
பனிமதி
பனிமலையன்
பனிமலையருவி
பனிமலரோன்
பனிமலைவேள்

ஆண் பெயர்கள் - பா

பாக்கதிர்
பாச்செம்மல்
பாசறைக்கோ
பாசறைப்பாவலன்
பாண்டியர்கோ
பாண்டித்துரை
பாண்டியநேயன்
பாண்டியன்
பாணன்
பாநம்பி
பாநேயன்
பாப்பித்தன்
பாமகன்
பாமணி பாமதி
பாமுகில்
பார்நேயன்
பார்போற்றி
பார்வேந்தன்
பாரி
பாரி நேயன்
பாரிவள்ளல்
பால்நிலவன்
பால்மணி
பால்மதி
பால்மதியன்
பாமயன்
பால்வண்ணன்

தமிழில் பெயர்கள்(து- தூ-தெ-தே-தொ-தோ-தை-ந-நா)

ஆண் பெயர்கள் - து
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைப்பாண்டியன்
துரைமணி
துறைமாலிறையன்
துரைமுருகன்
துரையப்பன்
துரையரசன்
துறையவன்
துரையழகன்
துரைவேல்
துளசியப்பன்
துளசிமணி


ஆண் பெயர்கள் - தூ

தூரிகை நுட்பன்
தூரிகை மதி
தூரிகை மணி
தூய தமிழ்
தூய தமிழன்
தூமணி
தூயவன்

ஆண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வத்திருமகன்
தெய்வநம்பி
தெய்வநாயகம்
தெய்வநாயகன்
தெய்வப்பாமகன்
தெய்வப்பாவலன்
தெய்வமகன்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தென்னியன்
தென்குடியரசு
தென்குமரிக்குரிசில்
தென்குமரிநாடன்
தென்குமரிமைந்தன்
தென்குமரிவாணன்
தென்கோ
தென்கோமகன்
தென்கோவலன்
தென்பாண்டியன்
தென்புலச்செல்வம்
தென்புலச்செல்வன்
தென்மணி
தென்மதி
தென்மறை
தென்முகநம்பி
தென்மொழிக்கதிர் தென்மொழிச்சுடர்
தென்மொழிச்செம்மல்
தென்மொழிஞாயிறு
தென்மொழித்தும்பி
தென்மொழித்தென்றல்
தென்மொழித்தேவன்
தென்மொழித்தோன்றல்
தென்மொழிநம்பி
தென்மொழிநாடன்
தென்மொழிப்பரிதி
தென்மொழிப்புதல்வன்
தெய்வப்புலவன்
தென்மொழிமகன்
தென்மொழிமணி
தென்மொழிமதி
தென்மொழிமைந்தன்
தென்மொழிவாணன்
தென்மொழியரசன்
தென்றல்நிலவன்
தென்றல்வாணன்
தென்னகன்
தென்னரசன்
தென்ன்னவன்கோ
தென்னன்
தென்னிறை
தென்னவன்


ஆண் பெயர்கள் - தே

தேவக்குரிசில்
தேவகுரு
தேவக்குமரன்
தேவக்கொடி
தேவதேவன்
தேவநாயகம்
தேவநேயன்
தேவப்புதல்வன்
தேவமகன்
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுனி
தேவமைந்தன்
தேவன்
தேவாரம்
தேன்தமிழ்த்தம்பி
தேன்தமிழ்நம்பி
தேன்தமிழன்
தேனப்பன்
தேனமிழ்தன்
தேனரசன்
தேனிசைச்செல்வன்

பெண் பெயர்கள் - தை

தையல்நாயகி
தையல்நாயகம்
தையலரசி
தையலம்மை
தையல்மணி
தையல்மதி

பெண் பெயர்கள் - தொ

தொல்குடியரசி
தொல்குடியரசு
தொல்தமிழ்
தொன்மக்கலை
தொன்மைத்தமிழ்
தொன்மைத்தேவி
தொன்மப்புகழ்
தொன்மயிறை

பெண் பெயர்கள் - தோ

தோகை
தோழமை நேயம்

ஆண் பெயர்கள் - தை
தைலப்பன்

ஆண் பெயர்கள் - தொ

தொண்கரடிப்பொடியாழ்வார்
தொண்டையரசன்
தொண்டைநாடன்
தொண்டைமான்
தொண்டியோன்
தொல்காப்பியன்
தொல்குடி
தொல்தமிழ்
தொல்தமிழன்
தொல்லிசைவாணன்
தொன்மக்கலை
தொன்மப்புகழ்
தொன்மயிறை
தொன்மைக்குரு
தொன்மைத்தமிழ்
தொன்மையன்


ஆண் பெயர்கள் - தோ

தோணியப்பன்
தோயன்மாறன்
தோழமை நெஞ்சன்
தோழமை நேயன்
தோழன்
தோன்றல் கோ
தோன்றல்

பெண் பெயர்கள் - ந

நகைமுகம்
நங்கை
நடனம்
நடனமதி
நடனமணி
நல்லரசி
நல்லறிவு
நல்லிறை
நல்லின்பம்
நல்லெழில்
நல்லெழிலி
நலச்செல்வி
நற்குணம்
நற்செல்வி
நற்றமிழ்
நற்றமிழாசி
நற்றாமரை
நறுந்தேவி
நறும்பூ
நறுமணம்
நறுமுல்லை
நற்றமிழ்
நற்றமிழ்நங்கை
நன்நலக்குமரி
நன்மணி
நன்மதி
நன்முல்லை
நன்மொழி
நன்னெறி


பெண் பெயர்கள் - நா

நாகதேவி
நாகம்மை
நாகமணி
நாகமதி
நாகவல்லி
நாச்சி
நாமகள்
நாயகி
நாவரசி
நாவுக்கரசி
நானிலச்செல்வி

Monday, August 24, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(து -தூ-தெ-தே)

பெண் பெயர்கள் - து
தும்பை
துளசி

பெண் பெயர்கள் - தூ
தூமணி
தூயதமிழ்
தூயதமிழ் நங்கை
தூயதமிழ் மங்கை
தூயதமிழ்மணி
தூயதமிழ்மதி
தூயதமிழரசு
தூய தமிழொளி

பெண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வக்கோமகள்
தெய்வத்திருமகள்
தெய்வ நங்கை
தெய்வ மங்கை
தெய்வநாயகி
தெய்வப்பண்
தெய்வப்பாமகள்
தெய்வமகள்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தெய்வமாலை
தென் குடியரசி
தென் குமரி

தென் குமரிதேவி
தென் கோமகள்
தென் தமிழ்ச்செல்வி
தென் நிலவு
தென்மணி
தென்மதி
தென்றல்மொழி
தென்னரசி
தென்னவள்
தென்னரசு
தென்னவன் மாதேவி
தென்னிறை

பெண் பெயர்கள் - தே

தேம்பாவணி
தேமாங்கனி
தேவக்குமரி
தேவக்கொடி
தேவதேவி
தேவநங்கை
தேவநாயகி
தேவநேயம்
தேவப்பண்
தேவபாமகள்
தேவப்புதல்வி
தேவமகள்
தேவமங்கை
தேவமங்கை
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுதம்

தேவவரம்
தேவாரம்
தேவி
தேவிச்சுடர்
தேவிமொழி
தேன்சிந்து
தேன் தமிழ்
தேன்பொழில்
தேன்மதி
தேன்மலர்
தேன்மொழி
தேனமிழ்தம்
தேனரசி
தேனருவி
தேனிசை
தேனிசைச்செல்வி
தேனிலா

ஆண் பெயர்கள் - து
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைப்பாண்டியன்
துரைமணி
துறைமாலிறையன்
துரைமுருகன்
துரையப்பன்
துரையரசன்
துறையவன்
துரையழகன்
துரைவேல்
துளசியப்பன்
துளசிமணி
ஆண் பெயர்கள் - தூ

தூரிகை நுட்பன்
தூரிகை மதி
தூரிகை மணி
தூய தமிழ்
தூய தமிழன்
தூமணி
தூயவன்

ஆண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வத்திருமகன்
தெய்வநம்பி
தெய்வநாயகம்
தெய்வநாயகன்
தெய்வப்பாமகன்
தெய்வப்பாவலன்
தெய்வமகன்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தென்னியன்
தென்குடியரசு
தென்குமரிக்குரிசில்
தென்குமரிநாடன்
தென்குமரிமைந்தன்
தென்குமரிவாணன்
தென்கோ
தென்கோமகன்
தென்கோவலன்
தென்பாண்டியன்
தென்புலச்செல்வம்
தென்புலச்செல்வன்
தென்மணி
தென்மதி
தென்மறை
தென்முகநம்பி
தென்மொழிக்கதிர்

தென்மொழிச்சுடர்
தென்மொழிச்செம்மல்
தென்மொழிஞாயிறு
தென்மொழித்தும்பி
தென்மொழித்தென்றல்
தென்மொழித்தேவன்
தென்மொழித்தோன்றல்
தென்மொழிநம்பி
தென்மொழிநாடன்
தென்மொழிப்பரிதி
தென்மொழிப்புதல்வன்
தெய்வப்புலவன்
தென்மொழிமகன்
தென்மொழிமணி
தென்மொழிமதி
தென்மொழிமைந்தன்
தென்மொழிவாணன்
தென்மொழியரசன்
தென்றல்நிலவன்
தென்றல்வாணன்
தென்னகன்
தென்னரசன்
தென்ன்னவன்கோ
தென்னன்
தென்னிறை
தென்னவன்

ஆண் பெயர்கள் - தே

தேவக்குரிசில்
தேவகுரு
தேவக்குமரன்
தேவக்கொடி
தேவதேவன்
தேவநாயகம்
தேவநேயன்
தேவப்புதல்வன்
தேவமகன்
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுனி
தேவமைந்தன்
தேவன்
தேவாரம்
தேன்தமிழ்த்தம்பி
தேன்தமிழ்நம்பி
தேன்தமிழன்
தேனப்பன்
தேனமிழ்தன்
தேனரசன்
தேனிசைச்செல்வன்


Saturday, August 22, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(ஞா-த-தா-தி-தீ)

பெண் பெயர்கள் - ஞா

ஞால அரசு
ஞால அரசி
ஞாலஒளி
ஞாலக்கதிர்
ஞாலக்கனல்
ஞாலக்குடிமகள்
ஞாலக்குமரி
ஞாலக்கொடி
ஞாலக்கோமகள்
ஞாலக்சுடர்
ஞாலச்சுடரொளி
ஞாலச்செம்மல்
ஞாலச்சேய்
ஞாலச்செல்வி
ஞாலச்செல்வம்
ஞாலஞாயிறு
ஞாலத்தமிழ்

ஞாலத்திருமகள்
ஞாலதேவி
ஞாலநங்கை
ஞாலப்பண்
ஞாலப்புகழ்
ஞாலப்புதல்வி
ஞாலப்பேரொளி
ஞாலமகள்
ஞாலமணி
ஞாலமதி
ஞாலமுத்து
ஞாலமொழி
ஞாலவெழில்
ஞாலவொளி
ஞாயிற்றுக்கொடி
ஞாயிற்றுச்செல்வி
ஞாயிறு

ஆண் பெயர்கள் - ஞா

ஞால அரசு
ஞால அரசன்
ஞால அரிமா
ஞாலஒளி
ஞாலக்கதிர்
ஞாலக்கனல்
ஞாலக்குடிமகன்
ஞாலக்குமரன்
ஞாலக்குரிசில்
ஞாலக்கூத்தன்
ஞாலக்கோ
ஞாலக்கோவன்
ஞாலக்கோமகன்

ஞாலச்செல்வம்
ஞாலஞாயிறு
ஞாலத்தமிழ்
ஞாலத்தமிழன்
ஞாலத்திருமகன்
ஞாலதேவன்
ஞாலநம்பி
ஞாலப்பண்ணன்
ஞாலப்புகழ்
ஞாலப்பரிதி
ஞாலப்புதல்வன்
ஞாலபேரொளி
ஞாலமகன்
ஞாலமணி

ஞாலமதி
ஞாலமன்னன்
ஞாலமுத்து
ஞாலமுதல்வன்
ஞாலமைந்தன்
ஞாலமொழி
ஞாலவாணன்
ஞாலவேந்தன்
ஞாலம்
ஞாயிறு
ஞாயிற்றுக்கொடி
ஞாயிற்றுச்செல்வன்
ஞாயிற்றுமைந்தன்

பெண் பெயர்கள் -

தங்கக்கதிர்
தங்கச்சுடர்
தங்கத்தமிழ்
தங்கம்
தங்கமணி
தங்கமதி
தங்கமகள்
தங்கம்மாள்
தண்ணிலவு
தண்ணொளி
தண்மதி
தத்தை
தமிழ்
தமிழ் எழில்
தமிழ்க்கடல்
தமிழ்க்கதிர்
தமிழ்க்கலை
தமிழ்க்கனல்
தமிழ்க்கனி
தமிழ்க்காப்பியம்
தமிழ்குடிமகள்
தமிழ்க்குறள்
தமிழ்க்கொண்டல்
தமிழ்க்கோமகள்
தமிழ்ச்சிட்டு
தமிழ்ச்சுடர்
தமிழ்ச்செம்மல்
தமிழ்ச்செல்வம்
தமிழ்செல்வி
தமிழ்சோலை
தமிழ்ஞாலம்
தமிழ்த்தங்கம்
தமிழ்த்தளிர்

தமிழ்த்தாழை
தமிழ்த்தும்பி
தமிழ்த்துளிர்
தமிழ்த்தென்றல்
தமிழ்த்தேசியம்
தமிழ்த்தேனி
தமிழ்நங்கை
தமிழ்நலம்
தமிழ்நிலம்
தமிழ்நிலவு
தமிழ்நெஞ்சம்
தமிழ்நேயம்
தமிழ்ப்பண்
தமிழ்ப்பா
தமிழ்ப்பாமகள்
தமிழ்ப்பாவை
தமிழ்ப்புகழ்
தமிழ்ப்புதல்வி
தமிழ்ப்புலி
தமிழ்ப்பூ
தமிழ்ப்பூம்பொழில்
தமிழ்ப்பொழில்
தமிழ்ப்பொன்னி
தமிழ்மகள்
தமிழ்மங்கை
தமிழ்மணம்
தமிழ்மணி
தமிழ்மதி
தமிழ்மலை
தமிழ்மலர்
தமிழ்மாமணி
தமிழ்மானம்
தமிழ்முகில்

தமிழ்முடி
தமிழ்முரசு
தமிழ்முல்லை
தமிழ்மொழி
தமிழ்வண்ணம்
தமிழ்வாழி
தமிழ்விழி
தமிழ்வேங்கை
தமிழகம்
தமிழணங்கு
தமிழம்மாள்
தமிழமுது
தமிழரசி
தமிழருவி
தமிழருள்
தமிழருளி
தமிழறிவு
தமிழன்பு
தமிழி
தமிழிசை
தமிழிசைக்கொடி
தமிழிசைக்கோமகள்
தமிழிசைச்சுடர்
தமிழிசைத்தென்றல்
தமிழிசைநேயம்
தமிழிசைமணி
தமிழிசைமாமணி
தமிழியம்
தமிழிலக்கியம்
தமிழின்பம்
தமிழினி
தமிழுயிர்
தமிழேந்தி

தமிழொளி
தமிழோவியம்
தலைமதி
தவ இறை
தவக்கதிர்
தவக்கோமகள்
தவச்சுடர்
தவச்சேய்
தவப்புதல்வி
தவமணி
தவமதி
தவமுரசு
தன்மானம்
தனித்தமிழ்
தனித்தமிழ்க்கதிர்
தனித்தமிழ்க்கொடி
தனித்தமிழ்க்கோமகள்
தனித்தமிழ்ச்செம்மல்
தனித்தமிழ்நங்கை
தனித்தமிழ்மங்கை
தனித்தமிழ்நாடு
தனித்தமிழ்நாயகி
தனித்தமிழ்நெஞ்சம்
தனித்தமிழ்புகழ்
தனித்தமிழ்மணி
தனித்தமிழ்மதி
தனித்தமிழ்மலை
தனித்தமிழ்முரசு
தனித்தமிழரசு
தனித்தமிழன்பு
தனித்தமிழிறை
தனித்தமிழொளி
தனியரசி


பெண் பெயர்கள் - தா
தாமரை
தாமரைக்கனி
தாமரைக்கொடி
தாமரைச்செல்வம்
தாமரைச்செல்வி
தாய்த்தமிழ்
தாயகக்குமரி
தாயகச்சுடர்
தாயகத்தமிழ்
தாயகநேயம்
தாயகப்புதல்வி
தாயகமதி
தாயம்மாள்
தாயம்மை
தாழை

ஆண் பெயர்கள் - த

தங்கக்கதிர்
தங்கச்சுடர்
தங்கத்தமிழ்
தங்கத்தமிழன்
தங்கமணி
தங்கமதி
தங்கபாண்டியன்
தங்கதுரை
தங்கம்
தங்கமகன்
தங்கமுத்து
தங்கவேலன்
தஞ்சைவாணன்
தண்மதியன்
தண்ணொளி
தண்ணொளியன்
தணிகைச்செல்வன்
தணிகைத்தம்பி
தணிகைநம்பி
தணிகைமுருகு
தணிகையரசு
தணிகைவேல்
தணிகேவேலன்
தமிழ்க்கோமகள்
தத்தன்
தம்பிதுரை
தமிழ்
தமிழ்க்கடல்
தமிழ்க்கதிர்
தமிழ்க்கதிரவன்
தமிழ்க்கனல்
தமிழ்க்கலைஞன்
தமிழ்க்கலை
தமிழ்க்கனி
தமிழ்க்காப்பியம்
தமிழ்க்காவலன்
தமிழ்க்கிழான்

தமிழ்குடிமகன்
தமிழ்க்குரிசில்
தமிழ்க்குமணன்
தமிழ்க்குன்றன்
தமிழ்க்கூத்தன்
தமிழ்க்கொன்றல்
தமிழ்க்கொண்டான்
தமிழ்க்கொற்றன்
தமிழ்க்கோ
தமிழ்க்கோமகன்
தமிழ்க்கோவலன்
தமிழ்ச்சுடர்
தமிழ்ச்செம்மல்
தமிழ்ச்செல்வம்
தமிழ்ச்செல்வன்
தமிழ்ச்செழியன்
தமிழ்ச்செரன்
தமிழ்ச்சோலை
தமிழ்ஞாயிறு
தமிழ்ஞாலன்
தமிழ்த்தம்பி
தமிழ்த்தளிர்
தமிழ்த்தும்பி
தமிழ்துளிர்
தமிழ்த்தென்றல்
தமிழ்த்தென்னன்
தமிழ்த்தேசியன்
தமிழ்த்தோன்றல்
தமிழ்நம்பி
தமிழ்நாடன்
தமிழ்நாவன்
தமிழ்நிலவன்
தமிழ்நெஞ்சன்
தமிழ்நேயன்
தமிழ்ப்பண்ணன்
தமிழ்ப்பாமகன்
தமிழ்ப்பாரி

தமிழ்ப்பாவலன்
தமிழ்ப்பாவியன்
தமிழ்ப்பித்தன்
தமிழ்ப்புகழ்
தமிழ்ப்புதல்வன்
தமிழ்ப்புரவலன்
தமிழ்ப்புலி
தமிழ்ப்பூம்பொழில்
தமிழ்ப்பொழில்ன்
தமிழ்மகன்
தமிழ்மணி
தமிழ்மதி
தமிழ்மல்லன்
தமிழ்மல்ரோன்
தமிழ்மறவன்
தமிழ்மலை
தமிழ்மன்னன்
தமிழ்மாமணி
தமிழ்மாறன்
தமிழ்முகிலன்
தமிழ்முடி
தமிழ்முதல்வன்
தமிழ்முரசு
தமிழ்மைந்தன்
தமிழ்மொய்ம்பன்
தமிழ்மொழியன்
தமிழ்வள்ளல்
தமிழ்வளன்
தமிழ்வளவன்
தமிழ்வாணன்
தனியரசு
தனியிறை
தமிழ்விழியன்

தமிழ்வழுதி
தமிழ்வாழி
தமிழ்வேங்கை
தமிழ்வேந்தன்
தமிழகன்
தமிழடியான்
தமிழண்ணல்
தமிழரசு
தமிழப்பன்
தமிழமல்லன்
தமிழமான்
தமிழமுதன்
தமிழரசன்
தமிழரிமா
தமிழருவி
தமிழருளி
தமிழவன்
தமிழவேள்
தமிழழகன்
தமிழறிஞன்
தமிழறிவன்
தமிழன்
தனித்தமிழ்மணி
தனித்தமிழ்மதி
தனித்தமிழ்மல்லன்
தனித்தமிழ்மலை
தனித்தமிழ்மாறன்
தனித்தமிழ்முரசு
தனித்தமிழவேள்
தனித்தமிழன்
தனித்தமிழன்பன்
தமிழ்வென்றி
தமிழ்வேந்தன்
தமிழ்வேலன்
தமிழ்வேள்
தமிழ்டியான்
தமிழ்வண்ணன் தனித்தமிழிறை
தனித்தமிழொளி
தனிநாயகம்

ஆண் பெயர்கள் - தா

தாமரைக்கண்ணன்
தாமரைக்கனி
தாமரைக்கோ
தாமரைசெந்தூர்பாண்டி
தாமரைச்செல்வம்
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைத்தம்பி
தாமரைநெஞ்சன்
தாய்த்தமிழன்
தாய்நாடன்
தாயகக்குமரன்
தாயகச்சுடர்
தாயகச்செம்மல்
தாயகத்தமிழன்
தாயகநேயன்
தாயகப்புதல்வன்
தாயகமணி
தாயகமதி
தாயகமறவன்
தாயகமைந்தன்
தாயவாணன்
தாயகவீரன்
தாயகன்
தாயுமானவன்
தாளமுத்து

பெண் பெயர்கள் - தி

திருக்குறள்ச்சுடர்
திருக்குறள்ச் செம்மல்
திருக்குறள் நங்கை
திருக்குறள் மணி
திருக்குறள் மதி
திருக்குறள் மாலை
திருக்கோவரசி
திருச்செல்வி
திருத்தமிழ்
திருநங்கை
திருநாவுக்கரசி
திருநிலவு
திருநிறை
திருநிறைச்செல்வி

திருவருட்பா
திருவருள்
திருவரசி
திருவழகி
திருவழகு
திருவள்ளுவம்
திருவளர்செல்வி
திருமுகம்
திருமொழி திருவளர்நங்கை

திருப்பண்
திருப்பா
திருப்பாமகள்
திருப்பாவை
திருப்புகழ்
திருப்புகழ்மணி
திருமகள்
திருமங்கை
திருமணி
திருப்புகழ்மதி
திருமலர்
திருமறை
திருவருட்பாமகள்
திருவருட்பாமதி
திருவாய்மொழி
திருவிழி
திருவொளி
தில்லை
தில்லைச்செல்வம்
தில்லைநாயகி
தில்லையரசி திருநிறைசெல்வி
திருமாமணி

பெண் பெயர்கள் - தீ
தீந்தமிழ்
தீந்தமிழ்க்கதிர்
தீந்தமிழ்க்கலை
தீந்தமிழ்ச்சுடர்
தீந்தமிழ்ச்செல்வம்
தீந்தமிழ்ச்செல்வி
தீந்தமிழ்நங்கை
தீந்தமிழ் மங்கை

ஆண் பெயர்கள் - தி

திகழெழிலன்
திடவரசன்
திண்ணன்
தித்தன்
திரு அருட்பா
திருக்கிள்ளி
திருக்குட்டுவன்
திருக்குறள்
திருக்குறள் கதிர்
திருக்குறள்ச்சுடர்
திருக்குறள்ச்செம்மல்
திருக்குறள்நம்பி
திருக்குறள்மணி
திருக்குறள்மதி
திருக்குறள்மாலை
திருக்குறள்முத்து
திருக்குறளாளன்
திருக்குன்றன்
திருக்கோ
திருக்கோமகன்

திருச்சிற்றம்பலம்
திருச்சிற்றம்பலவாணன்
திருச்செந்தூரான்
திருச்செல்வன்
திருத்தக்கன்
திருத்தணி
திருத்தணிதேவன்
திருத்தமிழ்
திருத்தமிழன்
திருத்துறை
திருநாவுக்கரசன்
திருநாவுக்கரசு
திருநிலவன்
திருநிறைச்செல்வன்
திருநீலகண்டன்
திருப்பரங்குன்றன்
திருப்பாணாழ்வார்
திருப்பாமகன்
திருப்பாவலன்
திருப்புகழ்

திருப்புகழ்மணி
திருப்புகழ்மதி
திருமகன்
திருமலை
திருமலைமணி
திருமலைமதி
திருமலைவாணன்
திருமறவன்
திருமறை
திருமறைச்செல்வம்
திருமறைச்செல்வன்
திருமால்
திருமால்
திருமாவளவன்
திருமாறன்
திருமுகம்
திருமுருகு
திருமுருகன்
திருமூலன்
திருமேனி

திருமொழி
திருவரங்கன்
திருவரசு
திருவளர்செல்வன்
திருவரசன்
திருவருட்பாமணி
திருவருட்பாமதி
திருவழகன்
திருவள்ளுவன்
திருவளர்நம்பி
திருவாணன்
திருவாய்மொழி
திருவேங்கடம்
திருவேந்தன்
திரையன்
தில்லை
தில்லைக்கூத்தன்
தில்லைநாயகம்
தில்லைமணி
தில்லையழகன்
தில்லைவாணன்

ஆண் பெயர்கள் - தீ

தீதிலான்
தீந்தமிழ்
தீந்தமிழ்க்கதிர்
தீந்தமிழ்க்கனல்
தீந்தமிழ்க்குமரன்
தீந்தமிழ்க்குரிசில்
தீந்தமிழ்க்கோ
தீந்தமிழ்ச்சுடர்
தீந்தமிழ்ச்செம்மல்
தீந்தமிழ்ச்செல்வம்
தீந்தமிழ்ச்செல்வன்
தீந்தமிழ்நாடன்
தீந்தமிழ்நெஞ்சன்
தீந்தமிழ்நேயன்
தீந்தமிழ்ப்பாமகன்
தீந்தமிழ்ப்பாவலன்
தீந்தமிழ்ப்புதல்வன்
தீந்தமிழ்மகன்

தீந்தமிழ்மணி
தீந்தமிழ்மதி
தீந்தமிழ்மறவன்
தீந்தமிழ்முத்து
தீந்தமிழ்மைந்தன்
தீந்தமிழ்வளவன்
தீந்தமிழ்வளன்
தீந்தமிழ்வேங்கை
தீந்தமிழ்வேல்
தீந்தமிழ்வேள்
தீந்தமிழரசன்
தீந்தமிழரிமா
தீந்தமிழறிஞன்
தீந்தமிழறிவன்
தீந்தமிழன்
தீந்தமிழன்பன்
தீந்தமிழுயிரன்