»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Saturday, August 29, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(து- தூ-தெ-தே-தொ-தோ-தை-ந-நா)

ஆண் பெயர்கள் - து
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைப்பாண்டியன்
துரைமணி
துறைமாலிறையன்
துரைமுருகன்
துரையப்பன்
துரையரசன்
துறையவன்
துரையழகன்
துரைவேல்
துளசியப்பன்
துளசிமணி


ஆண் பெயர்கள் - தூ

தூரிகை நுட்பன்
தூரிகை மதி
தூரிகை மணி
தூய தமிழ்
தூய தமிழன்
தூமணி
தூயவன்

ஆண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வத்திருமகன்
தெய்வநம்பி
தெய்வநாயகம்
தெய்வநாயகன்
தெய்வப்பாமகன்
தெய்வப்பாவலன்
தெய்வமகன்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தென்னியன்
தென்குடியரசு
தென்குமரிக்குரிசில்
தென்குமரிநாடன்
தென்குமரிமைந்தன்
தென்குமரிவாணன்
தென்கோ
தென்கோமகன்
தென்கோவலன்
தென்பாண்டியன்
தென்புலச்செல்வம்
தென்புலச்செல்வன்
தென்மணி
தென்மதி
தென்மறை
தென்முகநம்பி
தென்மொழிக்கதிர் தென்மொழிச்சுடர்
தென்மொழிச்செம்மல்
தென்மொழிஞாயிறு
தென்மொழித்தும்பி
தென்மொழித்தென்றல்
தென்மொழித்தேவன்
தென்மொழித்தோன்றல்
தென்மொழிநம்பி
தென்மொழிநாடன்
தென்மொழிப்பரிதி
தென்மொழிப்புதல்வன்
தெய்வப்புலவன்
தென்மொழிமகன்
தென்மொழிமணி
தென்மொழிமதி
தென்மொழிமைந்தன்
தென்மொழிவாணன்
தென்மொழியரசன்
தென்றல்நிலவன்
தென்றல்வாணன்
தென்னகன்
தென்னரசன்
தென்ன்னவன்கோ
தென்னன்
தென்னிறை
தென்னவன்


ஆண் பெயர்கள் - தே

தேவக்குரிசில்
தேவகுரு
தேவக்குமரன்
தேவக்கொடி
தேவதேவன்
தேவநாயகம்
தேவநேயன்
தேவப்புதல்வன்
தேவமகன்
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுனி
தேவமைந்தன்
தேவன்
தேவாரம்
தேன்தமிழ்த்தம்பி
தேன்தமிழ்நம்பி
தேன்தமிழன்
தேனப்பன்
தேனமிழ்தன்
தேனரசன்
தேனிசைச்செல்வன்

பெண் பெயர்கள் - தை

தையல்நாயகி
தையல்நாயகம்
தையலரசி
தையலம்மை
தையல்மணி
தையல்மதி

பெண் பெயர்கள் - தொ

தொல்குடியரசி
தொல்குடியரசு
தொல்தமிழ்
தொன்மக்கலை
தொன்மைத்தமிழ்
தொன்மைத்தேவி
தொன்மப்புகழ்
தொன்மயிறை

பெண் பெயர்கள் - தோ

தோகை
தோழமை நேயம்

ஆண் பெயர்கள் - தை
தைலப்பன்

ஆண் பெயர்கள் - தொ

தொண்கரடிப்பொடியாழ்வார்
தொண்டையரசன்
தொண்டைநாடன்
தொண்டைமான்
தொண்டியோன்
தொல்காப்பியன்
தொல்குடி
தொல்தமிழ்
தொல்தமிழன்
தொல்லிசைவாணன்
தொன்மக்கலை
தொன்மப்புகழ்
தொன்மயிறை
தொன்மைக்குரு
தொன்மைத்தமிழ்
தொன்மையன்


ஆண் பெயர்கள் - தோ

தோணியப்பன்
தோயன்மாறன்
தோழமை நெஞ்சன்
தோழமை நேயன்
தோழன்
தோன்றல் கோ
தோன்றல்

பெண் பெயர்கள் - ந

நகைமுகம்
நங்கை
நடனம்
நடனமதி
நடனமணி
நல்லரசி
நல்லறிவு
நல்லிறை
நல்லின்பம்
நல்லெழில்
நல்லெழிலி
நலச்செல்வி
நற்குணம்
நற்செல்வி
நற்றமிழ்
நற்றமிழாசி
நற்றாமரை
நறுந்தேவி
நறும்பூ
நறுமணம்
நறுமுல்லை
நற்றமிழ்
நற்றமிழ்நங்கை
நன்நலக்குமரி
நன்மணி
நன்மதி
நன்முல்லை
நன்மொழி
நன்னெறி


பெண் பெயர்கள் - நா

நாகதேவி
நாகம்மை
நாகமணி
நாகமதி
நாகவல்லி
நாச்சி
நாமகள்
நாயகி
நாவரசி
நாவுக்கரசி
நானிலச்செல்வி

0 comments: