»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Sunday, August 2, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(ஒ-ஓ)

பெண் பெயர்கள் -

ஒண்டமிழ்
ஒண்ணிலா
ஒண்டமிழரசி
ஒண்ணிழல்
ஒப்பிலாநங்கை
ஒப்பிலாமங்கை
ஒப்பிலாமணி
ஒல்காப்புகழ்
ஒள்ளமுதம்
ஒளி
ஒளிக்கதிர்
ஒளிக்கொடி
ஒளிச்செல்வம்
ஒளிச்செல்வி
ஒளிஞாயிறு
ஒளிநிலவு
ஒளிப்பாவை

ஒளியரசு
ஒளியழகி
ஒளியிழை
ஒளிச்சுடர்
ஒளிர்நிலவு
ஒளிர்பிறை
ஒளிர்மணி
ஒளிர்மலை
ஒளிவடிவு
ஒளிவிளக்கு
ஒளிவென்றி

ஒளிமணி
ஒளிப்பிறை
ஒளிமாறன்
ஒளிமணி
ஒளியரசி

ஆண் பெயர்கள் -

ஒல்காப்புகழ்
ஒளி
ஒளிக்கதிர்
ஒளிச்சுடர்
ஒளிஞாயிறு
ஒளிநாடன்
ஒளிப்பரிதி
ஒளிப்பிறை
ஒளிமாறன்
ஒளிமணி
ஒளிமதி

ஒளியரசு
ஒளியழகி
ஒளியிழை
ஒளிச்சுடர்
ஒளிர்நிலவு

ஒளியவன்

ஒளிமுத்து
ஒளியகன்
ஒளியரசு
ஒளியரசன்
ஒளியழகன்
ஒளியன்
ஒளிவேந்தன்
ஒட்டக்கூத்தன்

ஒளிர்பிறை
ஒளிர்மணி
ஒளிர்மலை
ஒளிவடிவு
ஒளிவிளக்கு
ஒளிவென்றி
ஒள்ளறிவன்
ஒளிர்நிலவன்

பெண் பெயர்கள் -

ஓங்குதமிழ்
ஓங்குபுகழ்
ஓசை
ஓதற்கினியாள்
ஓரிறை
ஓவியக்கலை
ஓவியக்கனல்
ஓவியக்கனி
ஓவியக்கொடி
ஓவியக்கோமகள்
ஓவியச்சுடர்
ஓவியச்செல்வம்

ஓவியச்செல்வி
ஓவியஞாயிறு
ஓவியத்தமிழ்
ஓவியத்தென்றல்
ஓவியநேயம்
ஓவியப்பாமொழி
ஓவியப்பாமகள்
ஓவியப்பாவை
ஓவியம்
ஓவியமணி
ஓவியமதி
ஓவியமாமணி

ஆண் பெயர்கள் -

ஓங்குதமிழன்
ஓங்குபுகழ்
ஓதற்கினியன்
ஓதற்கினியாள்
ஓரிறை
ஓரிறையரசு
ஓரிறையரசன்
ஓரிறைமணி
ஓரிறைமதி
ஓவியக்கதிர்
ஓவியக்கலை
ஓவியக்கனல்
ஓவியக்கோமகன்

ஓவியச்சுடர்
ஓவியச்செல்வம்
ஓவியச்செல்வன்
ஓவியஞாயிறு
ஓவியநேயன்
ஓவியப்பரிதி
ஓவியப்பாமகன்
ஓவியமணி
ஓவியமதி
ஓவியமாமணி
ஓவியமாமதி
ஓவியவாணன்
ஓவியன்

ஆண் பெயர்கள் -
ஔவைநாடன்
ஔவைநேயன்


0 comments: