»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Monday, August 24, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(து -தூ-தெ-தே)

பெண் பெயர்கள் - து
தும்பை
துளசி

பெண் பெயர்கள் - தூ
தூமணி
தூயதமிழ்
தூயதமிழ் நங்கை
தூயதமிழ் மங்கை
தூயதமிழ்மணி
தூயதமிழ்மதி
தூயதமிழரசு
தூய தமிழொளி

பெண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வக்கோமகள்
தெய்வத்திருமகள்
தெய்வ நங்கை
தெய்வ மங்கை
தெய்வநாயகி
தெய்வப்பண்
தெய்வப்பாமகள்
தெய்வமகள்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தெய்வமாலை
தென் குடியரசி
தென் குமரி

தென் குமரிதேவி
தென் கோமகள்
தென் தமிழ்ச்செல்வி
தென் நிலவு
தென்மணி
தென்மதி
தென்றல்மொழி
தென்னரசி
தென்னவள்
தென்னரசு
தென்னவன் மாதேவி
தென்னிறை

பெண் பெயர்கள் - தே

தேம்பாவணி
தேமாங்கனி
தேவக்குமரி
தேவக்கொடி
தேவதேவி
தேவநங்கை
தேவநாயகி
தேவநேயம்
தேவப்பண்
தேவபாமகள்
தேவப்புதல்வி
தேவமகள்
தேவமங்கை
தேவமங்கை
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுதம்

தேவவரம்
தேவாரம்
தேவி
தேவிச்சுடர்
தேவிமொழி
தேன்சிந்து
தேன் தமிழ்
தேன்பொழில்
தேன்மதி
தேன்மலர்
தேன்மொழி
தேனமிழ்தம்
தேனரசி
தேனருவி
தேனிசை
தேனிசைச்செல்வி
தேனிலா

ஆண் பெயர்கள் - து
துரை
துரைக்கண்ணன்
துரைப்பாண்டியன்
துரைமணி
துறைமாலிறையன்
துரைமுருகன்
துரையப்பன்
துரையரசன்
துறையவன்
துரையழகன்
துரைவேல்
துளசியப்பன்
துளசிமணி
ஆண் பெயர்கள் - தூ

தூரிகை நுட்பன்
தூரிகை மதி
தூரிகை மணி
தூய தமிழ்
தூய தமிழன்
தூமணி
தூயவன்

ஆண் பெயர்கள் - தெ

தெய்வத்திருமகன்
தெய்வநம்பி
தெய்வநாயகம்
தெய்வநாயகன்
தெய்வப்பாமகன்
தெய்வப்பாவலன்
தெய்வமகன்
தெய்வமணி
தெய்வமதி
தென்னியன்
தென்குடியரசு
தென்குமரிக்குரிசில்
தென்குமரிநாடன்
தென்குமரிமைந்தன்
தென்குமரிவாணன்
தென்கோ
தென்கோமகன்
தென்கோவலன்
தென்பாண்டியன்
தென்புலச்செல்வம்
தென்புலச்செல்வன்
தென்மணி
தென்மதி
தென்மறை
தென்முகநம்பி
தென்மொழிக்கதிர்

தென்மொழிச்சுடர்
தென்மொழிச்செம்மல்
தென்மொழிஞாயிறு
தென்மொழித்தும்பி
தென்மொழித்தென்றல்
தென்மொழித்தேவன்
தென்மொழித்தோன்றல்
தென்மொழிநம்பி
தென்மொழிநாடன்
தென்மொழிப்பரிதி
தென்மொழிப்புதல்வன்
தெய்வப்புலவன்
தென்மொழிமகன்
தென்மொழிமணி
தென்மொழிமதி
தென்மொழிமைந்தன்
தென்மொழிவாணன்
தென்மொழியரசன்
தென்றல்நிலவன்
தென்றல்வாணன்
தென்னகன்
தென்னரசன்
தென்ன்னவன்கோ
தென்னன்
தென்னிறை
தென்னவன்

ஆண் பெயர்கள் - தே

தேவக்குரிசில்
தேவகுரு
தேவக்குமரன்
தேவக்கொடி
தேவதேவன்
தேவநாயகம்
தேவநேயன்
தேவப்புதல்வன்
தேவமகன்
தேவமணி
தேவமதி
தேவமுனி
தேவமைந்தன்
தேவன்
தேவாரம்
தேன்தமிழ்த்தம்பி
தேன்தமிழ்நம்பி
தேன்தமிழன்
தேனப்பன்
தேனமிழ்தன்
தேனரசன்
தேனிசைச்செல்வன்


0 comments: