»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

கண்டதை எல்லாம் எழுதுரோம்பா..முடிஞ்சா படியுங்க!

உயர் தொழில் நுட்ப நுணுக்கங்களின் பட்டியல் மற்றும் விரிவான விளக்கங்களுடன் கீழ்காணும் தளங்களில்...
We will covered such as...

Java beginners as well as Oracle..
Middle Developers...
High end Reporting as ORACLE BIEE & Business Objects

http://www.oraclevadakadu.blogspot.com/
http://javavadakadu.blogspot.com/

Discussion forum by Oracle

http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=13189

பயன்பெற அழைப்பது வடகாடு பகுதி Thorn Group of IT

பங்கு சந்தையில் இப்போது

Saturday, August 29, 2009

தமிழில் பெயர்கள்(ந-நா-நி-நீ-நு-நூ-நெ-நே-ப-பா)

பெண் பெயர்கள் - நி


நித்திலின்பம்
நித்திலக்கோவை
நித்திலம்
நிலப்பூ
நிலமகள்
நிலமணி
நிலமதி
நிலவணி
நிலவரசி
நிலவழகி நிலவழகு
நிலநேயம்
நிலவொளி
நிலா
நிலாமணி
நிலாவழகு
நிறைமதி
நிறைமொழி
நிறையறிவு
நிறையின்பம்

பெண் பெயர்கள் - நீ

நீர்ப்பூ
நீலமணி
நீலமயில்
நீண்மலர்
நீலமலர்
நீலமுகில்
நீலமேனி
நீலவல்லி


ஆண் பெயர்கள் - ந

நக்கீரன்
நக்கீரத்தமிழன்
நச்சினார்க்கினியன்
நட்புச்செல்வன்
நடவரசன்
நம்பி
நம்பிகுட்டுவன்
நம்பியருள்
நம்பிள்ளை
நம்பெருமாள்
நம்பெருமான்
நம்மாழ்வார்
நல்லக்கண்ணன்
நல்லகன்
நல்லசிவம்
நல்லண்ணன் நல்லத்தம்பி
நல்லதுரை
நல்லந்துவன்
நல்லப்பன்
நல்லபெருமாள்
நல்லமுத்து
நல்லரசன்
நல்லறிவன்
நல்லன்பன்
நல்லாதன்
நல்லான்
நல்லாளன்
நல்லியக்கோடன்
நல்லிறையன்
நல்லெழிலன்
நல்லையன்
நல்வழிச்செல்வன்
நல்வழிதேவன்
நல்வழிநம்பி
நல்வேல்
நல்வேலன்
நலங்கிள்ளி
நள்ளி
நற்சிறுவழுதி
நற்சேந்தன்
நற்பண்பாளன்
நற்புகழ்மணி
நற்புகழ்மதி
நற்றமிழ்
நற்றமிழன்
நற்றமிழ்நம்பி
நற்றமிழரசு நற்றிணையான்
நற்றேவன்
நற்றொடர்பன்
நறுந்தேவன்
நறுமணத்தான்
நறுமலரோன்
நன்மணி
நன்மதி
நன்மாறன்
நன்மொழியன்
நன்னன்
நன்னாடன்
நன்னாயகம்
நன்னூலன்
நன்னெறியன்


ஆண் பெயர்கள் - நா

நாகதேவன்
நாகமாணிக்கம்
நாகப்பன்
நாகமுத்து
நாகன்
நாகைநம்பி
நாட்டரசன்
நாடன்
நாடிமுத்து
நாடுடைச்செல்வன்
நாமகன்
நாமணி
நாயகன்
நாவரசன்
நாவரசு
நாவலர்நம்பி
நாகைநம்பி
நாவலன்
நாவளவன்
நாவுக்கரசன்
நாவுக்கரசு
நாவேந்தன்
நாளிலச்செல்வன்
நானிலன்


ஆண் பெயர்கள் - நீ

நீலமணி
நீலமுகிலன்
நீலமேனி
நீர்நாடன்
நீலவண்ணன்
நீடுவாழி
நீலன்

பெண் பெயர்கள் - நு

நுண்கலை
நுண்மணி
நுண்மதி
நுண்மதியரசி
நுண்மொழி
நுண்ணறிவு
நுண்ணிசை
நுண்ணெழில்
நுண்ணொளி
நுதற்பிறை


பெண் பெயர்கள் - நெ

நெட்டிமை
நெய்தல்
நெய்தல்தேவி
நெய்தல்மணி
நெய்தல்மதி
நெய்தற்குமரி
நெல்லைமணி
நெல்லைச்செல்வி


பெண் பெயர்கள் - நே

நேயக்கதிர்
நேயக்கதிரொளி
நேயக்கொடி
நேயச்சுடர்
நேயச்செல்வி
நேயத்தென்றல்
நேய நங்கை
நேயம்
நேயமகள்
நேயமதி
நேயமணி
நேயமொழி
நேயவொளி
நேரிழை


ஆண் பெயர்கள் - நு

நுட்பன்
நுண் எழிலன்
நுண்கலை
நுண்கலைஞன்
நுண்ணறிவன்
நுண்நுட்பன்
நுண்பிறை
நுண்மதி
நுண்மணி
நுண்மாண்
நுண்முத்து
நுண்மொழியன்
நுண்ணிசை
நுண்ணொளி
நுண்ணோவியன்

ஆண் பெயர்கள் - நூ

நூல்மணி
நூல்மதி
நூல்நாடி
நூலுயிரன்

ஆண் பெயர்கள் - நெ

நெஞ்சுக்கினியன்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுங்கீரன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுஞ்சேரலாதன்
நெடுந்திருமாறன்
நெடுந்துறைக்கோ
நெடுமாறன்
நெடுமாஞ்சி
நெடுவேல்
நெடியோன்
நெய்தல்கோ
நெய்தல்தேவன்
நெய்தல்மதி
நெய்தல்வேந்தன்
நெய்தலரசன்
நெய்தற்கிழான்
நெல்லியப்பன்
நெல்லைமணி
நெல்லையப்பன்
நெல்லைச்செல்வன்
நெறிமுடியாளன்
நெறியுடைநம்பி


ஆண் பெயர்கள் - நே

நேயக்குரிசில்
நேயக்கோ
நேயச்சுடர்
நேயச்செம்மல்
நேயச்செல்வன்
நேயநம்பி
நேயப்பரிதி
நேயமகன்
நேயமணி
நேயக்கதிர்
நேயமதி
நேயமலை
நேயமாறன்
நேயவழுதி
நேயவாணன்
நேயவேந்தன்
நேயவொளி
நேயன்

பெண் பெயர்கள் - ப

பகுத்தறிவுக்கதிர்
பகுத்தறிவுச்சுடர்
பகுத்தறிவுமணி
பசுங்கிளி
பட்டு
பண்ணரசி
பண்ணிறை
பண்பரசி
பண்பழகி
பண்பெழில்
பணிவம்மை
பவளக்கொடி
பவளம்
பவளமலை
பவழமொழி
பழகுத்தமிழ்
பன்னீர்
பன்னீர்செல்வி
பன்னீர்ப்பாவை
பன்னீர்மொழி
பனிநிலவு
பனிப்பூ
பனிமணி
பனிமதி
பனிமலர்
பனிமலையருவி
பனிமொழி

பெண் பெயர்கள் - பா

பாக்கதிர்
பாச்சுடர்
பாச்செம்மல்
பாச்சோலை
பாசமலர்
பாடினி
பாண்டியன் மாதேவி
பானிலவு
பாமகள்
பாமணி
பாமதி
பாமழை
பாமாலை
பாமுகில்
பார்நேயம்
பால்நிலா
பாநேயம்
பாமயம்
பாவண்ணம்
பாவரசி
பாவருள்
பாவியத்தமிழ்
பாவியம்
பாவை
பாவொளி

ஆண் பெயர்கள் - ப

பகலன்
பகலவன்
பகவன்
பகுத்தறிவாளன்
பகுத்தறிவுமணி
பகுத்தறிவுமதி
பச்சையப்பன்
படையரையன்
படைவேல்
பண்கோ
பண்ணப்பன்
பண்ணரசன்
பண்ணவன்
பண்ணன்
பரிதி
பரிதிப்பெருமாள்
பரிதிப்பெருமான்
பரிதிமால்
பரிதிமாற்கலைஞன்
பரிமேலழன்
பரிவுடைநம்பி
பல்லவன்
பவணந்தி
பவழமலை
பவழன்
பழமலை
பழமலைநம்பி
பழநித்துரை
பண்ணிறை
பண்ணொலி
பண்பரசன்
பண்பழகன்
பண்பாளன்
பண்பெழில்
பண்மணி
பண்மதி
பண்மொழி
பண்வேந்தன்
பணிமொழிஞன்
பணிவன்
பரணன்
பரல்மணி
பழநிமுத்து
பழநியப்பன்
பழநிவேலன்
பழநிவேல்
பன்னீர்
பன்னீர்செல்வம்
பன்னீர்செல்வன்
பனம்பாரன்
பனிநிலவன்
பனிமதி
பனிமலையன்
பனிமலையருவி
பனிமலரோன்
பனிமலைவேள்

ஆண் பெயர்கள் - பா

பாக்கதிர்
பாச்செம்மல்
பாசறைக்கோ
பாசறைப்பாவலன்
பாண்டியர்கோ
பாண்டித்துரை
பாண்டியநேயன்
பாண்டியன்
பாணன்
பாநம்பி
பாநேயன்
பாப்பித்தன்
பாமகன்
பாமணி பாமதி
பாமுகில்
பார்நேயன்
பார்போற்றி
பார்வேந்தன்
பாரி
பாரி நேயன்
பாரிவள்ளல்
பால்நிலவன்
பால்மணி
பால்மதி
பால்மதியன்
பாமயன்
பால்வண்ணன்

0 comments: